2019 County Courthouse Tour (8)


Goldthwaite, Texas

1913 Mills County Courthouse


Gatesville, Texas

1897 Coryell Courthouse


Belton, Texas

1884 Bell Courthouse


Crockett, Texas

1939 Houston Courthouse