History United and Divided Kingdoms
United Kingdom (1095 - 975 B.C.)
Saul     40 years
David    40 years
Solomon   40 years
Divided Kingdom (975 - 586 B.C.)

  Southern Kingdom of JUDAH             Northern Kingdom of ISRAEL

ENEMY KING    KING    REIGN     PROPHETS   KING    REIGN   ENEMY KING
         PERIOD OF CIVIL STRIFE       |     PERIOD OF CIVIL STRIFE
                          |
Shishak (Egypt) Rehoboam   17 years       |     Jeroboam   22 years
         Abijah    3 years       |                         
         Asa *    41 years       |                         
                          |     Nadab     2 years          
Ben-Hadad                      |     Baasha    12 years          
 (Aram)                       |     Elah     2 years          
                          |     Zimri     7 days          
                          |     Omri     12 years          
         Jehoshaphat 25 years       | Elijah Ahab     22 years  Ben-Hadad (Aram)
                          |
                          |     PERIOD OF WEALTH & PROSPERITY
                          |
         PERIOD OF BAALISM         |     Ahaziah    2 years           
                          | Elisha Jehoram   12 years  Hazael (Aram)  
         Jehoram    8 years       |                          
         Ahaziah    1 year        |                          
         Athaliah   7 years       |                          
                          |     Jehu     28 years           
                          |
         GOLDEN AGE OF THE SOUTH      |
                          |
Hazael (Aram)  Jehoash *  40 years       |     Jehoahaz   17 years  Ben-Hadad (Aram) 
                          |
                          |     Jehoash   16 years
         Amaziah   29 years  Jonah   |
                          | Hosea  Jeroboam II 41 years           
         Uzziah    52 years  +    A m o s                          
                     |     |     PERIOD OF RAPID DECLINE
                     |     |
                     | Joel   |     Zechariah   6 months           
                     |     |     Shallum    1 month           
                     |     |     Menahem   10 years           
                    Isaiah   |     Pekahiah   2 years           
                     | Nahum  |     Pekah    20 years  Tiglath-Pilesar 
                     |     |                  (Assyria)   
         Jotham *   16 years  |    + |                          
                     |    | |
         PERIOD OF DECLINE    |    | |
                     |   M i c a h
         Ahaz     16 years  |    | |     Hosea     9 years  Shalmaneser   
         Hezekiah *  29 years  +    + |                  (Assyria)   
Sennacherib                     |                          
 (Assyria)    Manasseh   55 years  +     | The fall of Samaria and the Assyrian Captivity  
         Amon     2 years  |     |          in 722 B.C.           
                     |     |
         PERIOD OF REFORM    |     |
                     |     |
         Josiah *   31 years  | Zephaniah|    
                     |     |
         PERIOD OF DESTRUCTION  |     |
Pharoah Neco               |     | 
 (Egypt)    Jehoahaz   3 months Jeremiah  |
         Jehoiakim  11 years  |     | 
                     | Habakkuk |
Nebuchadnezzar  Jehoichin   3 months |     |  <-- First Babylonian Captivity
 (Babylon)   Zedekiah   11 years  +     |
                    Obadiah
      
Destruction of Jerusalem and Babylonian Captivity
          in 586 B.C.